Voorwaarden inzake ticketverkoop

Toegangstickets en online tickets die aangekocht werden via en/​of uitgegeven worden door Kiwanis Gent Gravensteen vallen onder de Algemene Voorwaarden. De verkoop van toegangstickets en online tickets, andere dan uitgegeven door Kiwanis Gent Gravensteen, gebeurt via andere kanalen en vallen niet onder deze Algemene Voorwaarden. Kiwanis Gent Gravensteen staat enkel in ter ondersteuning bij problemen met ontvangst van tickets.

Aankoop

De persoon die de aankoop verricht elektronisch (“Koper”) is verantwoordelijk voor de correcte opgave van de gevraagde Persoonsgegevens aan Kiwanis Gent Gravensteen. Dit zowel voor Persoonsgegevens van de Koper als alle betrokken personen (“Derde(n)”) waarvoor Online Tickets en/​of Toegangstickets worden aangekocht.

Op de Website kan u toegangstickets aanschaffen voor een bezoek de comedyshow. Onder Tickets wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de Website en wordt opgestuurd tot bij uw thuisadres, bedoeld als ingangsticket.

Bij de bestelling van Tickets dient de koper voorafgaand aan de betaling het e‑mailadres en adres op te geven waarnaar de Tickets na betaling worden verstuurd. De koper is verantwoordelijk voor de opgave van een correct e‑mailadres en adres. Kiwanis Gent Gravensteen kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de koper het Ticket niet ontvangt wegens opgave van een onjuist e‑mailadres of adres. Dit e‑mailadres & adres zal door Kiwanis Gent Gravensteen gebruikt worden voor het verzenden van Tickets.

Alle belastingen en btw zijn ten laste van de Koper.

De bezoeker van de Website die de aankoop verricht, wordt aanzien als Koper. Hij/​zij is de enige die gebonden is tot betaling, zelfs indien de Tickets voor een derde bestemd zijn. De Tickets mogen niet worden doorverkocht, noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie.

Aangekochte tickets mogen niet gebruikt worden in het kader van reclame, promotie, wedstrijden en dergelijke meer behoudens uitdrukkelijke toestemming van Kiwanis Gent Gravensteen.

Tickets op de website

De Tickets dienen bij boeking direct betaald te worden via het betaalplatform zoals voorzien op de Website. Het geld zal onmiddellijk gedebiteerd worden na de online betaling. De desbetreffende betaalmodule wordt rechtstreeks beheerd door Mollie, Persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zullen uitgewisseld worden. Kiwanis Gent Gravensteen wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de desbetreffende betaalmodule. Indien deze om welke reden ook (tijdelijk) niet werkt, kunt u geen Ticket(s) kopen. U zal zich in voorkomend geval even geduld moeten uitoefenen tot de site terug actief is.
Indien de koper zijn Toegangstickets niet heeft ontvangen, dient hij te mailen naar het nummer finance@kiwanisgentgravensteen.be tijdens de openingsuren.

Het Ticket is geldig als het perfect leesbaar is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op wit A4-papier. Is het ticket onleesbaar en/​of van slechte kwaliteit, dan kan de toegang geweigerd worden. Het is eveneens mogelijk om de barcode van het Ticket te tonen en te laten inscannen op een smartphone.

Elk Ticket kan slechts éénmaal gebruikt worden en enkel tijdens de geldigheidsperiode die op het Ticket vermeld staat. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude geeft Technopolis het recht om een burgerrechtelijke en/​of strafrechtelijke procedure op te starten. Een Ticket wordt niet terugbetaald, of omgeruild.

Enkel de eerste aanbieder van het originele Ticket wordt toegang verleend tot Kiwanis Gent Gravensteen Comedy Night. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot het event.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht, bepaald bij artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand, is niet van toepassing. Kiwanis Gent Gravensteen verwijst naar art. VI.5312° van het Wetboek van Economisch Recht (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI47 voorziet niet uitoefenen voor (…) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). De Tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.

Bescherming persoonsgegevens

Als Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) wordt gezien alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).

Persoonsgegevens worden verzameld met als doel Online Tickets en Toegangstickets aan te bieden en te verkopen aan de Koper en Derden. Persoonsgegevens zullen gedurende 2 jaar na aankoop van Online Tickets en/​of Toegangstickets bijgehouden worden, Na deze termijn zal Technopolis de nodige stappen ondernemen om deze Persoonsgegevens te anonimiseren.

Ontvangen Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Kiwanis Gent Gravensteen. Kiwanis Gent Gravensteen staat in voor de bescherming van de ontvangen Persoonsgegevens en zal hiervoor passende organisatorische en technische maatregelen nemen. Persoonsgegevens worden niet gedeeld of verkocht aan andere derde partijen, derde landen of internationale organisaties dan diegene vermeld in deze overeenkomst.

Zowel Koper als een Derde kunnen steeds hun gegeven toestemming intrekken of verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van hun Persoonsgegevens. Alsook omtrent de beperking of bezwaar betreffende de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid kunnen gevraagd worden. Hiervoor dient men steeds contact op te nemen via finance@kiwanisgentgravensteen.be

Indien Koper of een Derde een klacht wil indienen wegens schending van zijn Persoonsgegevens dient men zich steeds te richten naar de toezichthoudende autoriteit. U dient contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 351000 Brussel, www​.privacycommission​.be of commission@​privacycommission.​be.